Rotary Alapítvány

A RC Pécs tagjai 1996-ban határozták el, hogy a kiemelkedő tehetségű fiatalok támogatására, valamint ehhez kapcsolódó jószolgálati céljaik eredményesebb megvalósítása érdekében alapítványt hoznak létre. Az Alapítványt a klub tagságának képviseletében alapítóként jegyezte Becker József és Tímár István egykori tagtársunk. 2001-től az Alapítvány már közhasznú jogosultsággal működik, melynek kuratóriuma jelenleg három főből áll, mindegyikük a RC Pécs tagja.

A kezdeti évek működésének tapasztalatai hozták felszínre, hogy az Alapítvány céljait annak idején nem kellően szűkített és specifikált célokra alakítottuk ki. Jóllehet, sok vonatkozásban az induláskor ez még helyes volt, mivel nem kellett az adódó támogatási célok szerint változtatni az alapítói dokumentumot. A források, anyagi lehetőségek szűkösségét tapasztalva ugyanakkor azt is meg kellett állapítani, hogy a jobban fókuszált célok és programok eredményesebbé tehetik a forrásteremtést, továbbá egyfajta, az RC Pécs által is kívánt egyedi arculatot biztosíthat az Alapítványnak (pl. „Rotary a tehetséges fiatalokért”, ösztöndíjprogram stb.). Nem utolsó sorban a rendelkezésre álló források költséghatékonyabb felhasználását, valamint az elvszerű allokációt is ez biztosíthatja (sajnos nem lehet mindent „felvállalni”). Ezért a kuratórium az eredeti célok közül kiemelten kezeli (1.) a rászoruló tehetséges fiatalok tanulmányainak támogatását, (2.) a különböző nemzetek kapcsolatát javító és ápoló diákcserék segítését.

Az Alapítványhoz eljuttatott adományok nagyobb részben vállalkozásoktól érkeznek és csak kisebb részben magánszemélyektől. Az adományok gyakran egy-egy klubrendezvényhez kapcsolódóan folynak be. Így például a jótékonysági bál körüli időben, ami ismét arra mutat rá, hogy a RC Pécs és/vagy az Alapítvány aktívabb megjelenése, ismertetése segítheti a forrásteremtést is. Az utóbbi években a személyi jövedelemadók egy százalékának felajánlásával átlagosan 120-180 ezer forinthoz jutott az Alapítvány. A RC Pécs és a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola közötti több évtizedes kiváló kapcsolatnak köszönhető, hogy minden évben jutalmazzuk az iskola tehetséges diákjait az Újévi Koncerten bemutatott előadások és tanáraik ajánlása alapján. Az így kiválasztott tehetséges fiatal előadóművész „palánták” díjazásához, továbbá a középfokú oktatási intézmények és szakiskolák ajánlásai alapján kiválasztott tehetséges fiatalok elismeréséhez („Rotary díj”) szükséges anyagi források „előteremtésében” szintén jelentős szerepet vállal fel az Alapítvány.

Jelentős változást hozott az Alapítvány életében is a Rotary Advent lebonyolítása. Az ennek keretében elismert és személyenként százezer forinttal jutalmazott, évente 24-28 fő tehetséges és nehéz körülmények között élő fiatal támogatásához szükséges forrásteremtésben, valamint a pénzügyi háttér biztosításában jelentős szerepet vállalt fel az Alapítvány. Azonban a tagság támogatókat mozgósító, azaz forrásgyűjtő tevékenysége nélkül ez aligha lenne sikeres, mivel a közhasznú jogosítvánnyal is rendelkező alapítványunk megfelelő keretet és hátteret tud biztosítani a Rotary Advent sikeréhez. E programhoz alapítványunk meg tudta teremteni a transzparens pénzügyi hátteret, évente közel hárommillió forint támogatói hozzájárulás „mozgósítását”, valamint a díjazottakhoz történő eljuttatását. A Rotary Advent az egyik legsikeresebb alapítványi támogatási programmá vált, miközben eredményesen segíti az Alapítvány legfőbb céljának, a tehetséges fiatalok támogatásának teljesítését is.

A Pécsi Rotary Club Alapítvány kuratóriuma is szembesül évről évre azzal a problémával, hogy nincs kellő forrása arra, hogy minden tehetséges és rászoruló fiatalt támogatásban részesítsen, mivel csak a beérkező támogatások arányában tud eleget tenni feladatainak. Az anyagi erőforrások közismert szűkössége miatt így „csak” a klubtagság által egyöntetűen kívántnál szerényebb eredményekről tudunk beszámolni. Mégis a RC Pécs tagjai egyöntetűen úgy gondolják, hogy a közhasznúságot képviselő, tehetségeket elismerő, értéket megbecsülő alapítványi tevékenységünk, mondhatni „magatartási mintánk” alapján a jószolgálati munkánk eredményességét is növelni tudjuk a jövőben. Ezért törekszünk továbbra is e példaértékű támogatási tevékenység folytatására.